ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.3 ปทย.(บห.)167/2563
      รายละเอียด : จ้างเหมาขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คขก.2 บ้านดอนใหญ่ ม.8 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    24 กุมภาพันธ์ 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นายมนูญ เหล็กหมื่นไวย เสนอราคา 214,000 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายมนูญ เหล็กหมื่นไวย ราคา 200,000 บาท
      เหตุผล : เป็นราคาที่เหมาะสมต่ำกว่าราคากลางที่ กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25630529150218125_จ.ปทย.022.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 29 พฤษภาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630529150218141_จ.ปทย.022.pdf