ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    น.2 กบษ.(บอ.)-SP1198/2563
      รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสัตว์ Animal Barrier For Recloser เพื่อใช้ในงานตรวจสอบและบำรุงรักษารีโคลสเซอร์ (ประเภทฉนวนน้ำมัน และฉนวนแข็ง) ในระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟน.2 ตามวาระประจำปี 2563 (แผนงานที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    21 เมษายน 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ราคาที่เสนอ 413,127.-
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์เอ็นเทรด ราคาที่เสนอ 450,684.-
3. บริษัท ทีอาร์อีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 600,912.-
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 413,127.-
      เหตุผล : ผู้ที่ชนะการเสนอราคา เนื่องจากมีการเสนอราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : 25630519114718192_CCF19052563_00001.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 12 พฤษภาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630519114718239_CCF19052563_00002.pdf