ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ต.2 นศ.(ปบ.)0079/62
      รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงาน"เสริมความแข็งแรงของการประกอบเสาตอม่อเพื่อยกระดับ"เพื่อป้องกันเสาไฟฟ้าหักล้มเนื่องจากลมพายุของระบบจำหน่ายพื้นที่ตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    24 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1.นายเอกพงศ์ ดอกกฐิน เสนอราคา 460,300 บาท (ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.นายกรกช นาคศรี เสนอราคา 457,700 บาท (ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายกรกช นาคศรี เสนอราคา 457,700 บาท (ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เหตุผล : เป็นราคาที่ต่ำสุดและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟภ.
      ไฟล์สัญญา : 25621008120305924_ผลพิจารณางานเสริมตอม่อ.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด