ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.3 ปทย.141/2563
      รายละเอียด : จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายฯ บ้านหนองอ้อ ม.1 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    18 กุมภาพันธ์ 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นายมนูญ เหล็กหมื่นไวย เสนอราคา 135,890 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายมนูญ เหล็กหมื่นไวย ราคา 127,000 บาท
      เหตุผล : เป็นราคาที่เหมาะสมต่ำกว่าราคากลางที่ กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25630529150127905_จ.ปทย.012.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 29 พฤษภาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630529150127967_จ.ปทย.012.pdf