ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2 สดจ.(บห.)3105/2561
      รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      วันที่อนุมัติ :    21 ธันวาคม 2561  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
1.บ.กรีน เอ็นจีเนียรริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2.บีพี วิศวกรรมและการค้า
3.หจก.สิณารัตน์ก่อสร้าง
4.สินิฏาการโยธา
5.นายมงคลชัย ศรีต่าง
6.นายสุระพงษ์ การพิรมณ์
7.ไตรมาศ พันพู
8.นางทองดี ทองตัน
9.นายบุญโชค จันบุญศรี
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
กฟอ.สมเด็จ
1.บีพี วิศวกรรมและการค้า 408,000 บาท
2..นายมงคลชัย ศรีต่าง 420,000 บาท
กฟย.สามชัย
1.บีพี วิศวกรรมและการค้า 58,000 บาท
2.นางทองดี ทองตัน 58,800 บาท
กฟย.คำม่วง
1.บีพี วิศวกรรมและการค้า 115,000 บาท
2.นายบุญโชค จันบุญศรี 106,000 บาท
กฟย.นาคู
1.บีพี วิศวกรรมและการค้า 92,000 บาท
2.ไตรมาศ พันพู 96,000 บาท
กฟย.ห้วยผึ้ง
1.บีพี วิศวกรรมและการค้า 58,000 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
กฟอ.สมเด็จ บีพี วิศวกรรมและการค้า 408,000 บาท
กฟย.สามชัย บีพี วิศวกรรมและการค้า 58,000 บาท
กฟย.คำม่วง นายบุญโชค จันบุญศรี 106,000 บาท
กฟย.นาคู บีพี วิศวกรรมและการค้า 92,000 บาท
กฟย.ห้วยผึ้ง บีพี วิศวกรรมและการค้า 58,000 บาท
      เหตุผล : ราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : 25620104100635768_สัญญาจ้างเหมา บีพี.PDF  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 28 ธันวาคม 2561
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620104100635877_สัญญาจ้างเหมาบุญโชค.PDF