ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2 ดอ.(บห.)067/2562
      รายละเอียด : ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน ตามบันทึกแจ้งความต้องการจาก ผคพ.ดอ. เลขที่ ดอ./คพ.067/2562 ใบขอเสอนซื้อ(PR)1101293084 เลขที่ติดตาม 62E1210066 เพื่อใช้งาน งบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2562 (53051010) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    30 กรกฎาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
      เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25620830112514620_30015300157955631072562.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 30 กรกฎาคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620830112514636_30015300157955631072562.pdf