ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    สด.(กส.)3001498827
      รายละเอียด : งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด่านศุลกากรสะเดา (แห่งใหม่) ม.7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    28 ธันวาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
หจก.เสนนุ้ยการช่าง
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
หจก.เสนนุ้ยการช่าง เสนอราคา 121,800.00 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
หจก.เสนนุ้ยการช่าง ราคาจ้างเหมา 121,000.00 บาท
      เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด