ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2 ผกป.พมห.032/2562
      รายละเอียด : จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ค่าแรง) จำนวน 1 งาน เปลี่ยนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 120 ตารามิลลิเมตร เป็นสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 185 ตารามิลลิเมตร ฟีดเดอร์ 4 จาก สถานีไฟฟ้าสิรินธร – ตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    22 มีนาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
หจก.บุญครองซัพพลาย/14 มีนาคม 2562
หจก.เดชอุดมเจริญผล/14 มีนาคม 2562
หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม/14 มีนาคม 2562
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
หจก.บุญครองซัพพลาย/ 181,900.00 บาท
หจก.เดชอุดมเจริญผล/ 180,830.00 บาท
หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม/ 182,542.00 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
หจก.เดชอุดมเจริญผล/ 180,830.00 บาท
      เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 22 มีนาคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620325164208787_อนุมัติ ฉ.2 พมห.(กป.)1023_2562.pdf