ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ก.1 กฟจ.ปท.2(ซจ) 039/2563
      รายละเอียด : จัดซื้อ Smart TV สำหรับใช้ติดในห้องประชุมอาคารสำนักงาน กฟจ.ปทุมธานี 2 เพื่อเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ในด้านการบริการ การสื่อสารและตามนโยบายผู้ว่าการ ให้ก้าวเข้าสู่เป็น PEA Digital Utility
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    7 พฤษภาคม 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ลัคกี้ ดิจิตอล จำกัด ราคาที่เสนอ 108,813.99 บาท
2. บริษัท ทีวีดีดี จำกัด ราคาที่เสนอ 119,091.00 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
1. บริษัท ลัคกี้ ดิจิตอล จำกัด ราคาที่เสนอ 108,813.99 บาท
      เหตุผล : ราคาต่ำกว่าและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ.
      ไฟล์สัญญา : 25630508161126123_CCF_000030.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 7 พฤษภาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630508161126123_CCF_000030.pdf