รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : น.1กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)01/2562
      รายละเอียด :
      ประกวดราคาจัดเช่าตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 จำนวน 45 คัน
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :