รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : น.1 กกค.(จค.)(จปก.)(e-bid)01/62
      รายละเอียด :
      จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.ฮอด จ.เชียงใหม่ - สฟ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วง กม.2+947 ถึง กม.39 ตาม คพส.9.1
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :