รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : PEA-LBP-ฉ.3-001/2562
      รายละเอียด :
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :