รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : PEA(S2)กบญ.004/2563
      รายละเอียด :
      จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :