รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : PEA-TDDP.1(E)-029/2563
      รายละเอียด :
      จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน กลุ่มอุปกรณ์ประกอบสายไฟ และกลุ่มโครงเหล็ก สำหรับงานก่อสร้าง Underground Cable ช่วงเสาต้น SD-UG-2 ถึง GIS ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 จังหวัดเชียงราย ตาม คพจ.1
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :