รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : ต2.นศ(บห)041/61
      รายละเอียด :
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งโครงงานติดตั้งโครงหลังคาและสิ้่งก่อสร้างอื่นๆคลังพัสดุ
กฟจ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งโครงหลังคาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆคลังพัสดุ กฟจ.นครศรีธรรมราช ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค07071802.PDF
      หมายเหตุ :