รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : PEA-LBR.N3-01/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 (สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :