ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : สตูล 85/2562
      รายละเอียด :
      1.พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม. รหัสพัสดุ 1-02-030-0103
2.ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ของแบบเลขที่ S02-015/17009 ขนาด 2 X 36 วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รหัสพัสดุ 1-07-001-0005
3.ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอมป์ ประกอบด้วยพัสดุเลขที่ 07030001,07030002,07030205,07030206 รหัสพัสดุ 1-07-003-0209
**เสนอราคาถึง ผจก. ทางโทรสาร 074-721170 หรือ Email:Lamyong.chu@pea.co.th ภายในวันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.**
     
      ประกาศราคากลาง : 25621009160850750_ประกาศพร้อมราคากลาง (85).pdf