ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ฉ.1 ลย.คพ.748/62 ลว. 8 ะ(ค 62
      รายละเอียด :
      จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนทดแทนเพื่อใช้งาน งบ คพจ.1(3) ให้ ผกส.กฟจ.เลย จำนวน 1 รายการ
     
      ประกาศราคากลาง : 25620519102952749_ปปช.pdf