ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : น.1ลพ.(บห)(ซต)146/2562
      รายละเอียด :
      จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย(Safety Stock) ประเภทอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ใช้งบ (C-62-A-LPNXX.1000) จำนวน 1 รายการ
     
      ประกาศราคากลาง : 25621009163331963_ราคากลาง146-62.pdf