ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงฯ บริเวณคลองขุนแก้ว ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
อนุมัติ นช.(ปบ.)-001/2562 ลว. 22 ก.พ. 62
(WBS) P-TDD01.3-I-NCIIA.0007
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 983,773.00   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620524111926006_เผยแพร่แผนคลองขุนแก้ว.pdf