ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 3,234,149.90   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517165219316_ประกาศแผนจัดซื้อ Tablet อฝ. 109 ชุด.TIF