ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2563
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกฟส.อุทุมพรพิสัย และกฟฟ.ในสังกัด
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1,390,952.92   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2562
      วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25621009143405708_PROVINCIAL-ELECTRICITY-AUTHORITY.pdf