รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
กฟย.ธน.รอ. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,090.00 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรี ผรค.จบ. จัดจ้างกลึงแหวน จำนวน 1 รายการ 374.50 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
น.3นว.(บห)3903/2561กฟจ.นครสวรรค์(แผนกบริหารงานทั่วไป) จัดซื้อวัสดุสนง. 21,576.55 9 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.ชช. (ผบค.) จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ Application Pea Smart Plus 1,800.- 13 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด
ผกส.กฟจ.นค. ฉ.1 นค(กส)1916 จ้างเหมาขยายเขตฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,083.21 4 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
น.3นว.(บห)3902/2561กฟจ.นครสวรรค์(แผนกบริหารงานทั่วไป) จัดซื้อเบ็ดเตล็ดสนง.(ถุงพลาสติกค์ฯ) 3,830.60 9 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบห. กฟจ.สระบุรี จัดซื้อกระดาษ A4 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,675.28 8 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกป.กฟส.เขาย้อย สำรวจจ้างเหมาสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลลงระบบ TAM 51,659.60 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.นยอ(กป) น้ำมัน 16 ก.ย.61 5,493.44 15 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.เกาะสมุย(ผกส.) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแม็คโครปรับพื้นที่จุดจอดรถน้ำมัน 21,400.00 1 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผมต.กฟจ.มต(นาย ธวัชชัย นาคมูล) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ่าง(ซ่อมคอม) 1,600.00 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.นยอ(กป) บิลน้ำมัน 16-30 ก.ย.61 41,706.50 15 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม (แบบรายครั้ง) ปี 2561 97,000.00 8 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด
กฟส.ต.จห. รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือด้านช่าง จำนวน 2 รายการ 10,500.- 22 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟย.นญ. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ใน สนง. 3,300.00 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ต.จห. รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง แรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายฯ งาน ไฟสาธารณะ ม.10 (อบต.หนองงูเหลือม)จุดที่ 1 4,708.- 17 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกป.กฟส.หมูสี ซื้อยาสามัญประจำสำนักงาน 1,435.94 6 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด
ผบต.กฟส.กระนวน ชื้อเครื่องมือช่างใช้ในงานติดตั้งมิเตอร์ ผบต.กฟส.กน 4,262.00 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ต.จห. รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง แรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายฯ งาน อบต.จอหอ(ไฟส่องป้าย)หมู่ 2 2,568.- 17 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟฟ.บึง ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (นายสมศักดิ์ กิ่งทอง) รหัส ก2.6009002 20,903.52 31 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ