บริการทดสอบอุปกรณ์และสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

บริการทดสอบอุปกรณ์และสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่เที่ยงตรง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

ปลอดภัยได้มาตรฐาน

เชื่อมั่นได้ว่าความปลอดภัยได้มาตรฐานของ PEA

รายงานตรวจสอบได้

มีรายงานตรวจสอบ / วิเคราะห์ / สอบเทียบ


ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

ทดสอบหม้อแปลง

ติดต่อขอรับบริการ

กองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
โทร 02-590-5625-6

อัตราค่าบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าผู้ใช้ไฟ
สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีระบบแรงดันไม่เกิน 36 kV

ขนาดหม้อแปลง (kVA) อัตราค่าตรวจสอบ (บาท)
ไม่เกิน 500 800.-
ไม่เกิน 1,000 950.-
ไม่เกิน 1,500 1,400.-
ไม่เกิน 2,000 1,800.-
ไม่เกิน 4,000 2,000.-
ไม่เกิน 5,000 2,500.-
ไม่เกิน 10,000 3,300.-

หมายเหตุ มากกว่า 10,000 kVA คิดค่าบริการเพิ่ม 270 บาท/MVA
อัตราค่าทดสอบน้ำมันหม้อแปลง 370.- บาท/ตัวอย่าง


อัตราค่าบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
สำหรับบริษัทเอกชนแบบเร่งด่วน (Fast track)

ขนาดหม้อแปลง (kVA) อัตราค่าตรวจสอบ (บาท)
ไม่เกิน 100 6,700.-
มากกว่า 100 ถึง 250 8,200.-

ทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้า

ทดสอบมิเตอร์

ให้บริการทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งใน กฟภ. และนอกสถานที่

รายละเอียดบริการทดสอบมิเตอร์ อัตราค่าบริการ (บาท)
นำมาทดสอบที่ กฟภ. บริการนอกสถานที่ *
ทดสอบความเที่ยงตรง 1 เฟส kWH อย่างเดียว 370.- 1,750.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 1 เฟส TOU 1,650.- 3,500.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 3 เฟส kWh หรือ kVARh อย่างเดียว 1,800.- 4,300.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 3 เฟส kWh หรือ Imp และ Exp 2,200.- 6,000.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 3 เฟส kWh อย่างเดียวและมี Demand 2,000.- 5,200.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 3 เฟส kW และ kVAR หรือ Imp และ Exp อย่างเดียวและมี Demand 2,900.- 7,800.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 3 เฟส kW และ kVAR และ Imp และ Exp 4,400.- 1,100.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 3 เฟส TOU KWh อย่างเดียว 3,000.- 7,900.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 3 เฟส TOU KWh และ kVARh 3,900.- 11,000.-
ทดสอบความเที่ยงตรง 3 เฟส TOU kWh และ kVARh และ Imp และ Exp 4,700.- 14,000.-
ทดสอบความเที่ยงตรง CT.VT. แรงสูง 1,800.- -
ทดสอบความเที่ยงตรง CT. แรงต่่า 350.- -
ทดสอบ Power Meter 2,500.- -
ทดสอบคุณภาพมิเตอร์ 1 เฟส (เพื่อออกใบรับรองผลทดสอบ) 15,000.- -
ทดสอบคุณภาพมิเตอร์ 3 เฟส (เพื่อออกใบรับรองผลทดสอบ) 30,000.- -
ติดตั้ง Import Meter ส่าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP) - 20,000.-

* หมายเหตุ: กฟภ.จะคิดค่าใช้จ่ายส่าหรับบริการทดสอบมิเตอร์นอกสถานที่ตามระยะทางจริง

อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม