Text/HTML

สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี

กฟภ.จ.ปัตตานี และ กฟฟ.ในสังกัด รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 จากคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สายงานการไฟฟ้าภาค 4

กฟภ.จ.ปัตตานี และ กฟฟ.ในสังกัด รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 จากคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สายงานการไฟฟ้าภาค 4

นายนภดล เกิดน้อย ผจก.กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง ของ กฟจ.ปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายนภดล เกิดน้อย ผจก.กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง ของ กฟจ.ปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวิวัฒน์ชัย สงสม รจก.(ท) กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 ของ กฟจ.ปัตตานี

นายวิวัฒน์ชัย สงสม รจก.(ท) กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 ของ กฟจ.ปัตตานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี โดยนายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผจก.กฟจ.ปัตตานี เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G –Green (ระดับดีเยี่ยม G ทอง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี โดยนายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผจก.กฟจ.ปัตตานี เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G –Green (ระดับดีเยี่ยม G ทอง)

RSS

Text/HTML

หมวดหมู่