ไฟฟ้าสงขลาจัดอบรม “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA” ประจำปี 2562 Read more

ไฟฟ้าสงขลาจัดอบรม “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA” ประจำปี 2562

        เมื่อวันที่23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. /นายพงษ์พัฒน์  พ่วงสุด  รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า” ประจำปี 2562  ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับพื้นฐาน ระดับฝีมือ ระดับชำนาญพิเศษ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และการไฟฟ้าสาขาอำเภอสิงหนคร  โดยมีการอบรมด้านความรู้ทางกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พร้อมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต่อจากนั้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการต่างๆของบริษัท ซึ่งในการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆนั้นได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น พร้อมมีการตอบข้อซักถามต่าง โดยนายศิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นผู้ให้ความรู้  และช่วงบ่ายในวันเดียวกัน เป็นการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเสาไฟฟ้า โดยทีมพนักงานฮอตไลน์สงขลา เป็นผู้ให้ความรู้ต่าง ๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟฟ้าแรงสูง ณ ลานอเนกประสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา สำหรับในการอบรมในครั้งนี้ ส่งผลให้ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และการไฟฟ้าสาขาอำเภอสิงหนคร ได้พัฒนาความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันในหน้าที่อย่างถูกต้องปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพงานของการไฟฟ้าโดยรวมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าว/ภาพ นักข่าว PEA-S3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้า สงขลา


PEA สงขลา ขานรับนโยบาย ประกาศเจตนารมณ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงาน Read more

PEA สงขลา ขานรับนโยบาย ประกาศเจตนารมณ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงาน

วันที่  3 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น นายสิริชัย บุญมีประกอบ  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุชาติ  มิตรเปรียญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสิงหนคร และผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์ ด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย สภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงาน ปี 2562  “เป็นปีแห่งความปลอดภัย เข็มงวด ยั่งยืน และต่อเนื่อง” ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดังกล่าวผู้บริหารร่วมปฎิญาณตน พร้อมลงนาม เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลาโดยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จะ ยึดมั่น เคร่งครัด ต่อกฎความปลอดภัย ต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน ให้มีความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร  ภายใต้  “กฎความปลอดภัยเข็มงวด เพื่อเพื่อนและตนเอง มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด วัดไฟ ใช้ชุดช๊อตกราวด์  OK” 

ภาพ/ข่าว : แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จัด กิจกรรม BIG Cleanin Day Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จัด กิจกรรม BIG Cleanin Day

วันนี้ (19 เม.ย. 2562 เวลา 09.00น.) นายสิริชัย  บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เปิดกิจกรรม  BIG cleaning Day พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาด ครั้งใหญ่ บริเวณภายนอกโดยรอบสำนักงาน  การไฟฟ้าสงขลา โดยร่วมกันทำความสะอาดจัดเก็บเศษใบไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ ปรับปรุงพื้นที บริเวณลานกิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมสำหรับการพักผ่อน กำจัดวัชพืช ริมรั้วโดยรอบสำนักงาน ตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละแผนกทั้งนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจ สละแรงกายด้วยความสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อให้สำนักงานร่มรื่นน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยและช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข

ภาพ/ข่าว นักข่าว PEA –s3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้า

RSS
12345678910Last

หมวดหมู่

แบนเนอร์