PEA สงขลา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 Read more

PEA สงขลา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562

      

        วันนี้ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสาธิต  เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิด กิจกรรม “PEA สงขลา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก  บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา   โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาซึ่งได้เข้าร่วมโครงการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้การรับรองมาตรฐานในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทั่วไปและภายในหน่วยงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยปราศจากสารเสพติด   ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นอย่างดี อันมีกิจกรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมการปฏิญาณตนในการทำลาย และไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด,กิจกรรมแจกรางวัลประกวดคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด, กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมแจกเอกสารแผ่นพับรณรงค์ต่อต้านเป็นหูเป็นตา และเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อผู้มาติดต่อและใช้บริการ ภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

 

ภาพ/ข่าว : นักข่าว PEA-S3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

ไฟฟ้าสงขลาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ชายหาดสมิหลา Read more

ไฟฟ้าสงขลาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ชายหาดสมิหลา

วันนี้ (15 มิ.ย.2562) นายสาธิต เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค)  ,ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนคร เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหาดสมิหลา โดยร่วมกิจกรรมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาพร้อมหน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน  ด้วยการรณรงค์ เก็บกวาดขยะมูลฝอยและทำความสะอาด บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาด สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และบุคลาการของหน่วยงานราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะ และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว นักข่าว PEA-S3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาประกาศเจตจำนง “กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริตภายใต้นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาประกาศเจตจำนง “กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริตภายใต้นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”

วันนี้ (10 มิ.ย.2562) เวลา 13.00น. นายสำราญ นิยมยาตรา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในการลงนามและประกาศเจตจำนง ตามนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกับนายสุชาติ มิตรเปรียญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าสาขาอำเภอสิงหนคร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าจังหวัดสงขลา,สิงหนคร  เข้าร่วมปจะกาศเจตจำนงโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ซึ่งในการประกาศเจตจำนงในครั้งนี้เป็นการยกระดับการดำเนินการด้านความโปร่งใส สู่ “การไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่สำคัญ คือการกำหนดแนวคิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลคือ Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต”  โดยมีแผนงาน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสรองรับอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว นักข่าว PEA-S3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

      วันนี้   (3 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00น.-14.00น.)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา  โดยนายราเชนทร์  สิทธิชัย หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ต่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าภายในอาคารและสิ่งก่อสร้างศาสนสถาน โบสถ์ มัสยิด ภายใต้การนำของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โดยการไฟฟ้าจังหวัดสงขลา ร่วมจัดวิศวกรไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือส่องความร้อน ตรวจสอบจุดต่อสายและสวิตช์บอร์ดภายในอาคาร โดยได้จัดกิจกรรมที่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา, มัสยิดนูรุ้ลกอมัร บ้านเกาะหมี อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และ โบสถ์พระอารามหลวง วัดชัยมงคล  อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมจิตอาสาฯร่วมกัน ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออาคารศาสนสถาน และผู้ที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้กืจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการสอดคล้องกับ โครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

ภาพ/ข่าว PEA-s3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้า

RSS
12345678910Last

หมวดหมู่

แบนเนอร์