ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.นราธิวาส

  • 21 August 2017
  • Author: 504843
  • Number of views: 29665
  • 0 Comments
กฟจ.นราธิวาส ได้ปรับปรุงศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาจัดตั้งที่อาคาร 1 ชั้นที่ 1 ของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส เพื่ออำนาวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร สามารถติดติต่อขอใช้บริการ เข้าใจระบบงานและรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน โดยยึดหลักปฎิบัติที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" สอดรับกับนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ นายเสริมกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์