สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี

  • 23 May 2017
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 30320
  • 0 Comments

กรีนออฟฟิศ

 

นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ตามนโยบายของผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสำนักงาน กฟภ.ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และส่งเสริมให้สำนักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงาน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานสากล

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์