ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปัตตานี

  • 20 May 2017
  • Author: 455564
  • Number of views: 30489
  • 0 Comments

ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดปัตตานี

 

กฟจ.ปัตตานี ได้ปรับปรุงศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาจัดตั้งที่อาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี เพื่ออำนาวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร สามารถติดติต่อขอใช้บริการ เข้าใจระบบงานและรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน โดยยึดหลักปฎิบัติที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" สอดรับกับนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ นายเสริมกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์