PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

วันที่13 มีนาคม 2563 นายสำราญ นิยมยาตรา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา นายสุชาติ มิตรเปรียญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนคร พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่) โดยมี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และอำเภอสิงหนคร ได้ ร่วมกันประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

  • 13 March 2020
  • Author: 282440
  • Number of views: 10366
  • 0 Comments
PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์