นางกุศลวรรณ วิทยาสรรเพชร รองผู้จัดการ ด้านบริหาร ประชุม - ชี้แจงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

นางกุศลวรรณ  วิทยาสรรเพชร รองผู้จัดการ ด้านบริหาร ประชุม - ชี้แจงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จัดประชุม-ชี้แจงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นางกุศลวรรณ. วิทยาสรรเพชร รองผู้จัดการด้านบริหารเป็นประธานในการประชุม-ชี้แจงคณะทำงาน “ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงและการไฟฟ้าในสังกัด ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการการติดตามผล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 อันจะส่งผลให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแผนการดำเนินงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้คาดหวัง Print
Tags:
Rate this article:
5.0