การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช นางจันทร์พิมพ์ ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

การทอดผ้าป่าในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดองค์ผ้าป่า เพื่อสมทบทุนก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและหอประชุมวัดมะนาวหวานพระอารามหลวง  ได้รับยอดเงินทอดผ้าป่าเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,920,295.- บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

Print
Tags:
Rate this article:
4.0