ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) GECC จากสำนักนายกรัฐมนตรี

การตรวจประเมิน จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) GECC จากสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสามารถ จงนอก 0 3893 Article rating: 3.0

 

โครงการตรวจสอบมิเตอร์เพื่อป้องกันและป้องปรามการละเมิดการใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2560

นายสามารถ จงนอก 0 2280 Article rating: 4.2
RSS
1234