PEA Zero Tolerance

PEA Zero Tolerance

นายสุทรรศน์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเกาะยาว เปิดตัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และประกาศเจตจำนง “PEA Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการทำกิจกรรม ดังนี้ 1.นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง 2.นายวิภัตต์ รุจิปเวสน์ หัวหน้าคณะศาลชั้นต้น ในศาลจังหวัดภูเก็ต 3.นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลศรีสุนทร 4.พันตำรวจโทอนุกูล หนูเกตุ รองผู้กับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรถลาง 5.นายขันตี ศิลปะ อดีตปลัดจังหวัดพังงา โดยมี นางวันทนา จักกระพงศ์ รองผู้จัดการ ด้านบริหาร ในฐานะเลขานุการคณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ก่อนเริ่มงานเปิดตัวฯ ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังการบรรยายในหัว “ องค์กรที่โปร่งใส ” มีนายวิภัตต์ รุจิปเวสน์ หัวหน้าคณะศาลชั้นต้น ในศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร จากนั้นรับชมวีดีทัศน์ “ ประวัติความเป็นมาของวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ” และ “ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ” ณ ศูนย์บริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

การเปิดตัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และประกาศเจตจำนง “PEA Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันนี้ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันกล่าวประกาศเจตจำนง (Declaration of Intention) การต่อต้านการทุจริต โดยมีใจความว่า ข้าพเจ้าขอประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ และขอย้ำเจตจำนงว่า “ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกัน 3 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามในใบประกาศเจตจำนงข้อตกลงคุณธรรมระหว่างผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน รวมถึงระหว่างผู้บริหารในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเกาะยาว ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่จะยึดถือเอาคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ยั่งยืน และยังเป็นการตอบสนองนโยบาย ของ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. และสอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ที่มีความประสงค์ให้ทุกหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน และสามารถตรวจสอบได้ภาพ/ข่าว : ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

Print
Tags:
Rate this article:
4.0