PEA ถลางร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสุนทร บูรณาการ “ขอใช้ไฟฟ้า และ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร “ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)

PEA ถลางร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสุนทร บูรณาการ “ขอใช้ไฟฟ้า และ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร “ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)

นายสุทรรศน์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ บูรณาการ ขอใช้ไฟฟ้า ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา และค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ที่มีการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชน จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง และเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยมีท่านผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. นายสุทรรศน์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
2. นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์1. เพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนที่จะขอรับการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในการขอใช้ไฟฟ้า ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ณ จุดบริการเดียว และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันที่จะเพิ่มการบริการให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ ได้มีการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายไฟฟ้าโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เพื่อได้ช่วยกันดูแลสอดส่องอย่าให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร และได้ประชาสัมพันธ์ PEA Smart Plus ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
Print
Tags:
Rate this article:
No rating