PEA ร่วมกิจกรรมให้ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยแก่สมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้

PEA ร่วมกิจกรรมให้ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยแก่สมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายธีรศักดิ์ บุญญาภินิหาร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย” มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ตาม มอก. 11-2553 ให้แก่สมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้ในโครงการ “การบริหารงานช่างอย่างมืออาชีพ” จำนวน 35 คน ณ โรงแรมพูลแมนภูเก็ต พันวาบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามที่กฎกระทรวงกำหนด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจมาตรฐานการติดตั้งสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องและปลอดภัย

ภาพ/ข่าว :   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

Print
Tags:
Rate this article:
No rating