58 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

58 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาตให้นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 58 ปี ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
Print
Tags:
Rate this article:
5.0