การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง เดินหน้ายกระดับเข้าสู่ "การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0" ครั้งที่ 2/2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง เดินหน้ายกระดับเข้าสู่ "การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0" ครั้งที่ 2/2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง เดินหน้ายกระดับเข้าสู่ "การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0" ครั้งที่ 2/2560

           วันนี้(19 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น. คุณสุวัฒน์ พร้อมเพรียง รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง เป็นประธาน นำคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใสของภายในหน่วยงาน ตรวจติดตามการดำเนินงานยกระดับเข้าสู่การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โดยเป็นการติดตามการดำเนินงานจากการประชุม ครั้งที่ 1/2560 มีหลักการและแนวคิดให้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ให้สองคล้องตามมาตรฐานสากล ผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติงานประจำวัน ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณธรรมในการทำงาน พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ นำกระบวนงานที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งที่มีโอกาสในการพัฒนาจากการตรวจติดตามประเมินผลในปีที่ผ่านมาเพื่อทบทวนมาตรฐาน บูรณาการระบบสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูลและการติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส พร้อมทั้งการส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร

          ตามนโยบายการบริหารงานและพัฒนาของ ท่านผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน เรื่อง Excellence in Governance มุ่งเน้นให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อแสดงออกถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานได้ทุกขั้นตอน มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการพัฒนารูปแบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส มีขอบเขตการดำเนินงานรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานเตรียมยกระดับเข้าสู่ "การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0"

 

ภาพข่าว/เขียนข่าว :  ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

Print
Tags:
Rate this article:
5.0