การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ จับมือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU โครงการ “กระบี่สะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้ประปา ขอใช้โทรศัพท์”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ จับมือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU โครงการ “กระบี่สะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้ประปา ขอใช้โทรศัพท์”
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “กระบี่สะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้ประปา ขอใช้โทรศัพท์” ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์  ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ และนายธีรศักดิ์ แซ่ตั๋น ทำการแทน รักษาการโทรศัพท์จังหวัดกระบี่ เป็นผู้ลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนที่จะขอรับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในการขอใช้น้ำประปา ขอใช้ไฟฟ้า และขอใช้โทรศัพท์ ได้ ณ จุดบริการเดียว และเพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการในอนาคต ที่จะเพิ่มการบริการให้ครบถ้วนมากขึ้น นอกเหนือจากการรับคำร้อง
กปภ. ,PEA และ TOT ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านระบบน้ำประปา,ไฟฟ้าและโทรศัพท์  ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกเบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียวอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย การให้บริการของทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องมีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ“ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)”
ภาพ/ข่าว  :  ผู้ประสานงานข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
Print
Tags:
Rate this article:
5.0