แบนเนอร์

วิสัยทัศน์ (Vision)


กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ภารกิจ (Mission)


จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 

 

ค่านิยมร่วม (Core Value)


ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2559
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)​
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองวางแผนวิสาหกิจ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5738