Log-In
head_industry.jpg
 
40year_7.jpg

คู่มือการขอใช้ไฟเฉพาะรายระบบ 115 เควี
สถานที่ติดต่อขอใช้ไฟฟ้า
 
     ผู้ประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้า สามารถติดต่อขอใช้กระแสไฟฟ้าได้ ทั้งที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่ โดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่จะขอใช้ดังนี้

1.1 ความต้องการใช้ไฟฟ้าเกิน 500 เควีเอ. หรือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน ระดับแรงดัน 69000 หรือ 115000 โวลต์ แนะนำให้ไปติดต่อที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1.2 สำนักงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดและสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ ผู้ประสงค์ขอใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอใช้ไฟฟ้าได้ทุกระบบ ขนาดและระดับแรงดันได้ที่สำนักงานเหล่านี้ทุกแห่ง โดยเฉพาะสำนักงานในพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอใช้ไฟฟ้า
 
 1. ใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองของสำนัก
  ทะเบัยนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด
 2. แผนผังสังเขปแสดงตำแหน่ง ที่ตั้งของกิจการ
 3. แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟฟ้า (Lay Out)
 4. หนังสือยินยอมให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแบบฟอร์มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากจะต้องดำเนินการดังกล่าว
  ผ่านที่ดินของผู้อื่น
  * กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าขอเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเอง ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1-4 จำนวน 3 ชุด
  โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบลงนามรับรอง ดังนี้
 5. แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟฟ้าแสดงแนวปักเสาพาดสายตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น
  หม้อแปลง สวิตซ์แรงสูง เป็นต้น
 6. Single Line Diagram รวมทั้งรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ถ้ามี)
 7. แบบการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (Detail Drawing) และ Specification ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 8. หนังสือรับรอง และหลักฐานวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

ระยะเวลาเตรียมการเพื่อขอใช้ไฟฟ้า
 
     เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจการที่จะลงทุน และสถานที่ประกอบการแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าทันทีเพื่อการไฟฟ้าฯ จะสามารถเตรียมการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สอดคล้อง และเพียงพอกับความต้องการไฟฟ้า ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่มีปริมาณสูงตั้งแต่10000เควีเอ. ขึ้นไปหรือต่ำกว่า10000เควีเอ. แต่มีความต้องการความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าสูง ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะพิจารณาจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน 115000 โวลต์ นั้นจะต้องแจ้งขอใช้ไฟฟ้าแต่เนิ่นๆก่อนกำหนดการใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี
 
สถานที่ประกอบการ
 
     เพื่อความประหยัดและมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแนะนำให้  เจ้าของกิจการ เลือกสถานที่ประกอบกิจการที่อยู่ใกล้เคียงกับ  สถานีควบคุมการจ่ายไฟให้มากที่สุด  เท่าที่จะเป็นไปได้
 
วิธีการยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า
 
     การยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ให้ผู้ประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ตามรายละเอียดข้อ 5 ถัดไป ส่งตรงถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดประกอบการยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า
 
หนังสือหรือแบบฟอร์มขอใช้ไฟฟ้า จะมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ประกอบการ การขอใช้ไฟฟ้า
ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานการติดต่อขอใช้ไฟฟ้า
ประเภทของกิจการ
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ขอและที่จะเพิ่มในอนาคต(ถ้ามี)
กำหนดการใช้ไฟฟ้า
ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (ตลอด 24 ชั่วโมงหรือเฉพาะช่วงเวลาใด)
ระบบแรงดันไฟฟ้าที่ขอใช้
ขอบเขตของงานที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะดำเนินการเองและที่จะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการให้

การมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลขอใช้ไฟฟ้าแทน
 
     ผู้ขอใช้ไฟฟ้า อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ จะต้องนำเอกสารตามข้อ 5 ของผู้มอบอำนาจไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า พร้อมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
6.1 หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับ) ซึ่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน และปิดอากรแสตมป์ดังนี้
6.1.1 มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ให้ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
6.1.2 มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการมากกว่าครั้งเดียวให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
6.1.3 มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียวโดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
6.2 ภาพถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


การสำรวจออกแบบแผนผังก่อสร้างและประมาณการค่าใช้จ่าย
 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนัดหมายกับผู้ขอใช้ไฟฟ้าและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า เพื่อออกแบบจัดทำแผนผัง
ก่อสร้างตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ไฟฟ้าพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทราบต่อไป

การกำหนดยืนราคาและการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
 
8.1การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดยืนราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างภายในระยะเวลา 3เดือน นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้าฯได้แจ้งค่าใช้จ่ายให้กับผู้ขอใช้ไฟทราบ หากการไฟฟ้าฯ รับชำระค่าใช้จ่ายหลังกำหนดยืนราคา การไฟฟ้าฯจะพิจารณาคิดค่าใช้จ่ายใหม่
8.2 เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วและเมื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าถูกต้องตลอดจนผ่านการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ผู้ ใช้ไฟฟ้าดำเนินการเองทั้งภายนอกและภายในอาคารจากการไฟฟ้าฯเรียบร้อยแล้วการไฟฟ้าฯจึงจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
 
การดำเนินการเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
 
     เมื่อก่อสร้างขยายเขต และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้ว การขอเปิดจ่ายไฟฟ้านั้น ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องแจ้งความจำนง ขอติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า เพื่อให้จ่ายไฟฟ้าโดย

9.1 ติดต่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้าแล้วกรอกแบบฟอร์มฯนั้นพร้อมยื่นหลักฐานและแผนผัง แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ที่สำนักงานการไฟฟ้าในท้องที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า
9.2ชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าเช่นค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้าค่าตรวจสอบการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ
9.3 วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(เงินสดหรือธนาคารค้ำประกันหรือพันธบัตรรัฐบาล)

ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้ต่อเมื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าดำเนินการตาม ข้อ9.1-9.3 เป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการเองทั้ง ภายนอกและภายในอาคารเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหากผู้ขอใช้ไฟฟ้า ยังขัดข้องไม่สามารถจะลงนามในสัญญาฯให้เรียบร้อยก่อนจ่าย
 

 

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28/10/2556
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5360

   

© All Right Reserved 2012 By Provincial Electricity Authority

200 Ngamwongwan Road Jatujak Bangkok 10900 Tel. 02-589-0100-1, 1129 PEA Call Center

Contact Us : webmaster@pea.co.th