แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและพนักงาน กฟฉ.2 เข้ารับรางวัลรางวัล PEA Awards 2020

ผู้บริหารและพนักงาน กฟฉ.2 เข้ารับรางวัลรางวัล PEA Awards 2020

วันที่ 28 ..2563 เวลา 09.00 นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา รองผู้ว่าการภาค 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล PEA Awards 2020  อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 

พิธีมอบรางวัล PEA Awards 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับรางวัล ตลอดจนสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและบุคคลภายนอก โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1.การไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภจำนวน 14 รางวัล 

2.PEA Shop ระดับองค์กร จำนวน 4 รางวัล

3.พนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟภจำนวน 94 รางวัล 

ซึ่ง กฟฉ.2 มีผู้บริหารและพนักงานในสังกัดได้รับรางวัล ประเภทพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟภจำนวน 7 คน ได้แก่ 

1.นายวีรสัคค์ พลรดารัตน์ รองผู้จัดการ(ด้านเทคนิค)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

2.นายปองพล ผดุงสันต์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรวิสัย .ร้อยเอ็ด

3.นายสมเกียรติ สุริยฉัตร ผู้จัดการสาขาย่อยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพรบึง .ศรีสะเกษ

4.นายฉัฐเมศร์ ศุภกมลเสนีย์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้ากฟฉ.2

5.นายวรงค์ศักดิ์ แก้วแดง วิศวกร ระดับ 6 แผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษากฟฉ.2

6.นายสวัสดิ์ ขนานแข็ง พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ 

7.นางสาวปิยวรรณ นามวงษ์ษา ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลแผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

โดยรับมอบจาก นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมถ่ายทอดปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติในการเติบโต (Growth Mindset) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต (Productivity) ขององค์กร 

 

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี

 

Print
Tags: