แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED ภายใต้โครงการ "PEA เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย"

PEA ส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED ภายใต้โครงการ "PEA เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย"

PEA ส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED ภายใต้โครงการ "PEA เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย"

 

        วันที่ 8 ..2562 เวลา 17.30 นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED ภายใต้โครงการ "PEA เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยมี  นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน   นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบป้ายโครงการ พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน  วัดบูรพาภิราม .เมือง .ร้อยเอ็ด

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดทำโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 41 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย   โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)ได้ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED  วัดบูรพาภิราม จำนวน 111 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,553,049.96 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่น สามพันสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 28,800 หน่วย คิดเป็นเงิน 100,800.-บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วนต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 6.9 กิโลกรัมต่อปี

        

 

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

Print
Tags: