แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA มหาสารคาม จัดประชุมตรวจติดตามงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และมอบทุนการศึกษา

PEA มหาสารคาม จัดประชุมตรวจติดตามงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และมอบทุนการศึกษา
PEA มหาสารคาม จัดประชุมตรวจติดตามงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และมอบทุนการศึกษา


วันนี้(วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 9:00 น. นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานจัดประชุม " การตรวจติดตามงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 " โดยมีทั้งหมด 9 หัวข้อหลัก

1) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์ชี้วัด KPI
2) งานกิจกรรมโปร่งใส ระบบควบคุมภายใน การดำเนินงานด้าน SLA
3) การแก้ไข backlog ข้อมูลระบบงาน GIS
4) การดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม(BU) กำไร/ขาดทุน
5) การลด Loss,SAIFI/SAIDI
6) งานเร่งรัดหนี้สินเอกชน/ราชการ
7) การดำเนินงานตามระบบ ISU
8) การติดตามระบบงาน GECC และ
9) ติดตามระบบงาน Green office


ต่อมา นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นตัวแทน มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน กฟภ. ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจาก"กองทุน ดร.วีระ ปิตรชาติ "จัดเป็นกองทุนการศึกษา กองทุนละ 10,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นางสาวจุฑาธร สินแสง เป็นบุตรีของ นายเวชยันต์ สินแสง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา PEA มหาสารคาม
2) นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ เป็นบุตรีของ นายทองใบ นามเต ผู้จัดการ PEA นาดูน

และลำดับสุดท้ายเป็นการแนะนำ การใช้ระบบ UC application espace จากนายสมพงษ์ นวลขวัญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย PEA มหาสารคาม


รับทราบปัญหาและแก้ไข ทำให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวันนี้มีผู้บริหาร นักวิชาการและพนักงานเข้าร่วมประชุม จาก PEA ในสังกัด รวมทั้งสิ้น 53 คน จัดประชุม ณ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน PEA มหาสารคาม


🎉🎉🎉ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 🎉🎉🎉


ภาพ:ข่าว//ทีมข่าวแผนกบริการลูกค้า PEA มหาสารคาม
Print
Tags: