แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการ พบปะผู้บริหาร และพนักงาน

ผู้จัดการ พบปะผู้บริหาร และพนักงาน

       เมื่อวันที่ (2 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายทูล หาวิชาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพเชิญผู้บริหาร พนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) และขอให้ช่วยกันปฏิบัติงานให้มีผลสำเร็จของงานตามที่ได้เคยทำมาแล้ว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดียึ่ยม

ภาพ/ข่าว นายชานนท์  ศรีสำเริง ลูกจ้างแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ

Print