แบนเนอร์

วิสัยทัศน์-ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)


กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระบบภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)


จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมร่วม (Core Value)


ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563​
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองวางแผนวิสาหกิจ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5738