คณะผู้บริหารนายสมพงษ์ ปรีเปรม


นายสมพงษ์ ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา


นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชาPEA ENCOM INTERNATIONAL

นายอนุโลม อุตมะพันธุ์


นายอนุโลม อุตมะพันธุ์รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายถิรวุฒิ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา


นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยารองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ


นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายเสกสรร เสริมพงศ์


นายเสกสรร เสริมพงศ์รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

นายศุภชัย เอกอุ่น


นายศุภชัย เอกอุ่นรองผู้ว่าการวิศวกรรม

นายนุกูล ตูพานิช


นายนุกูล ตูพานิชรองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์


นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายชาติชาย ภุมรินทร์


นายชาติชาย ภุมรินทร์รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด

ว่าที่ ร.ท.สมพงษ์ สมันเลาะ


ว่าที่ ร.ท.สมพงษ์ สมันเลาะรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

นายสุชาติ โชติกธีรกุล


นายสุชาติ โชติกธีรกุลรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

นายสุชาติ เครือแก้ว


นายสุชาติ เครือแก้วรองผู้ว่าการบริหารองค์กร

นายชีวิน พัฒนคูหะ


นายชีวิน พัฒนคูหะรองผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร

นายจรรยา วัฒนกุล


นายจรรยา วัฒนกุลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล


นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล


นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ


นายสัมฤทธิ์ โชติบัณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4