%E0%B8%BABanner%20Slide

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ภาคเหนือ (จังหวัดลพบุรี) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุ จักร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี  นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว เป็นผู้ว่าการฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับโอนกิจการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด สิงห์บุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ (ซึ่งแต่เดิมอยู่ในการด าเนินงานและความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง สิงห์บุรี) และส านักงานชั่วคราวในขณะนั้นได้เช่าเรือนแถวบริเวณหลังสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง สิงห์บุรีเป็นที่ท าการ ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของผู้ใช้ไฟฟ้า และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ส านักงาน จึงได้มีการก่อสร้างอาคารส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการถาวรบน ที่ดินให้เช่าของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ ถนนธรรม โชติ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (ใกล้วัดพรหมสาคร) และใช้เป็นที่ท าการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา  จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการ จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงานบนที่ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๓ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (ริมถนนสายเอเชียฝั่งตะวันออก) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สิงห์บุรี ได้ย้ายสถานที่ท าการมายังอาคารส านักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๔๙/๕ หม ู่๓ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
ท ำเนียบผู้จัดกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสิงห์บุรี
๑. นายมนี   วีรเดชะ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔  ๒. นายทองสุข  สุขภิวัฒน์  พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๖ ๓. นายวิชิต  สุนทรพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๘ ๔. นางสาวพรรณี  นัยนแพทย์  พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๐ ๕. นายประทุม  เถื่อนเจริญ พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ ๖. นายทวาย  โปร่งฟ้า  พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๘ ๗. นายสิงห์    วรรณภิรมย์ พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๓๐ ๘. นายประยูร ปัญญาธิคุณ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕ ๙. นายวิรัตน์  ณ พัทลุง พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ ๑๐. นายอนันต์    วัฒนพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒
๑๑. นายเพิ่มกูล   ต.ไพศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔
๑๒. นายมานพ    นาคพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
๑๓. นายกิตติ  พิมพะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๗
๑๔ นายดนัย แดงฉ่่า พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
๑๕. นายสมภพ  เต็งทับทิม  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
๑๖. นายสุรินทร์ ผลนารักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓
๑๗. นายนฤนาท วิธุรัติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
๑๘. นายสุเทพ เล่าชู พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
๑๙.  นายสงคราม โสภาพงษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – 2559
20. นายสมบัติ รัตนา พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
«October 2021»
MonTueWedThuFriSatSun
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
ลิงค์ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟน.3

ข้อมูลบริการเพื่อประชาชน

ชี้แจงค่า FT

ชี้แจงค่า FT

สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน

การศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า

การศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

เปรียบเทียบข้อมูลอัตราการใช้ไฟของบ้านเรือน และธุรกิจ กิจการ

สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า

สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า

สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน