คณะผู้บริหาร

นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายปัญญา เล่าชู

นายปัญญา เล่าชู

รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ​

นางพรทิพย์ เดชภิญญา

นางพรทิพย์ เดชภิญญา

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

นายสุรศักย์ พงษ์สวัสดิ์

นายสุรศักย์ พงษ์สวัสดิ์

รองผู้ว่าการวิศวกรรม

นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์

นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า​

นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์

นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์

รองผู้ว่าการสำนักผู้ว่าการ

นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร

นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร

รองผู้ว่าการอำนวยการ

นายมนูญ จันทรักษา

นายมนูญ จันทรักษา

รองผู้ว่าการสำนักผู้ว่าการ

นายสาคร พยัคฆเรือง

นายสาคร พยัคฆเรือง

รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายพงศ์ศักดิ์ สิทธิพงศ์

นายพงศ์ศักดิ์ สิทธิพงศ์

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4

นายสุรศักดิ์ ไตรทาน

นายสุรศักดิ์ ไตรทาน

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

นายสมชาย ศรีสำเริง

นายสมชาย ศรีสำเริง

รองผู้ว่าการสำนักผู้ว่าการ

นายกมลชนก วิชัยสืบ

นายกมลชนก วิชัยสืบ

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

นายสมภพ เต็งทับทิม

นายสมภพ เต็งทับทิม

รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพูลสิริ ธรรมสโรช

นายพูลสิริ ธรรมสโรช

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา

นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1

นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ

นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2558
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สำนักผู้ว่าการ กองกิจการคณะกรรมการ